POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego www.meble.furnitre charakter informacyjny.

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym www.meble.furnitre w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie możliwego stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego www.meble.furnitre jest Eko Meble - Dom Expo Sp. z o.o. nip. 524-292-09-07 z siedzibą przy ulicy Radzymińskiej 187, 03-611 Warszawa

Adres mailowy: biuro@ekomeble.eu, tel. tel. 22 / 10-10-111.

 

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -„Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” zwane „RODO”.

2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w polityki prywatności.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wynika z następujących podstaw prawnych i celów:

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy tj. świadczenia usługi drogą elektroniczną lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

- utworzenia i zarządzania Kontem w sklepie internetowym,

- obsługa i realizacja Zamówień,

- przeprowadzania i rozliczania procesu płatności,

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Internetowego oraz poprawiania jakości usług,

- rozliczania wykonanych umów oraz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

- obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i innych zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego,

- nawiązania i przeprowadzaniu kontaktu w związku z realizacją umowy tj. świadczeniem usługi.

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności obowiązków podatkowych, księgowych, oraz obowiązków związanych z rękojmią i gwarancją,

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią w tym:

- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta,

- windykacja należności i dochodzenie roszczeń,

- przygotowywania wewnętrznych analiz na potrzeby marketingu i rozwoju usług sklepu internetowego,

- przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i nowych Użytkowników,

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 

4. Cel, podstawa, zakres, okres – przetwarzania danych osobowych Sklepie Internetowym

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. W związku z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a) w przypadku zawierania umowy ze Sklepem Internetowym - niepodanie przez Klienta danych osobowych w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności - niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem koniecznymi jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę ze Sklepem Internetowym, to jest zobowiązany do podania wymaganych niezbędnych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.

b) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

a) Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzania danych maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (w przypadku gdy jest inny niż adres dostawy), nr konta bankowego z którego dokonano płatności. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

b) Marketing bezpośredni.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Zakres przetwarzania danych: adres poczty elektronicznej.

c) Marketing.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych: imię, adres poczty elektronicznej.

d) Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzania danych: adres poczty elektronicznej.

e) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. C - Rozporządzenia RODO w zw. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania /prowadzenia działalności /siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

f) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest artykuł 6 ust. 1 lit. F -Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


5. Odbiorcy danych w Sklepie Internetowym

1) W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2) Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3) Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.

4) Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Firmy Transportowe i Spedycyjne - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z zakupu wraz z dostawą , Administrator udostępnia dane osobowe Klienta konieczne dla firmie transportowej lub spedycyjnej w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy do Klienta,

b) Podmioty obsługujące płatności przelewowe, elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, przelewowych lub kartą płatniczą - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym - na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

c) Podmioty kredytujące - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu umowy ratalne w Sklepie Internetowym - na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,

d) Dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących,

e) Producenci / dostawcy towarów i usług Sklepu Internetowego – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta producentowi / dostawcy - którego, produkty Klient zakupił w przypadku gdy dostawa Produktów realizowana jest bezpośrednio od producenta / dostawcy lub jeżeli przekazanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do realizacji procesu reklamacji przez producenta/dostawcę,

f) Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług, (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania wsparcia technicznego Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

g) Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi obsługę księgową, prawną i doradcza (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna)- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

6. Profilowanie i pliki cookies w Sklepie Internetowym

1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, Administratora posiada obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w formie profilowania analitycznego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Użytkownika - do jego potrzeb (np. przesłanie propozycji Produktu, który może bardziej odpowiadać zainteresowaniom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego) oraz w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego.

3. Profilowanie w Sklepie Internetowym może polegać na automatycznej analizie aktywności danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.

4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług w Sklepie Internetowym.

5. Dane informatyczne - Pliki „cookies” tzw. ciasteczka, są to dane przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównie w celu korzystania ze stron internetowych, pliki cookies pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

6. Administrator może korzystać z plików cookies na stronie Sklepu Internetowego w celu zbierania informacji o Użytkownikach i ich zainteresowaniu daną ofertą Sklepu Internetowego.

7. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być jednak powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów. W przypadku informacji zbieranych przez cookies, które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

8. Gromadzenie i przechowywanie informacji o Użytkownikach na podstawie plików cookies - odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez Użytkownika zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora.

 

7. Ochrona prywatności i danych osobowych – prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1. Osobie, która udostępniła dane osobowe przysługuje:

a) prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2. W celu realizacji uprawnień, wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora – (wskazane we wstępie niniejszej polityki prywatności) lub za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 

8. Postanowienia końcowe polityki prywatności

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki i łącza do innych stron internetowych. Administrator sugeruje aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą tych stron.

 

Menu