Regulamin

§ 1. Definicje:
1. Sprzedawca - Eko Meble - Dom Expo Sp. z o.o. nip. 524-292-09-07 z siedzibą przy ulicy Radzymińskiej 187, 03-611 Warszawa
2. Użytkownik – podmiot, który dokonuje rejestracji swojej osoby w systemie sklepu internetowego meble.furniture oraz spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu.
3. Rejestracja - Kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu meble.furniture oferty sprzedaży.
4. Kupujący, Składający Zamówienie – użytkownik, który przyjął zamówienia towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
5. Konto - Tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji panel osobisty kupującego gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu meble.furniture , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
6. Towar - Wskazane w sklepie internetowym meble.furniture rzecz, usługa, które mogą być przedmiotem umowy.
7. Oferta - skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu meble.furniture , oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
Oferta jest wiążąca tylko pod warunkiem potwierdzenia telefonicznie przez Sprzedawcę możliwości realizacji dostawy. Potwierdzenie takie zawierające rodzaj mebli, termin, ilość, cenę oraz warunki transportowe wysyłane jest klientowi na adres mailowy. Umowę uznaje się za wiążącą gdy klient w e-mailu zwrotnych potwierdzi powyższe warunki.
8. Zamówienie - określony przez Kupującego sposób wykonania usługi na wybrany przez kupującego element bądź zestaw mebli tj. wskazanie wykończenia mebli na podstawie przedstawionej oferty przez Sprzedawcę. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego sprzedawca zamieści informacje odnośnie ceny sprzedaży, transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Bezpłatny transport dotyczy zamówień, w którym klient zakupi i opłaci towar o wartości minimalnej-1500zł. Towar musi być również ujęty w promocji "bezpłatny transport".
9. Koszyk - narzędzie w systemie umożliwiające kupującemu gromadzenie wybranych ofert. Koszyk powstaje automatycznie poprzez „kliknięcie” opcji „Dodaj do koszyka” minimum jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany bądź usunięcia produktów znajdujących się w koszyku. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. W koszyku kupujący może sprawdzić informacje odnoście zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu towaru, oraz okresów realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Wybranie opcji dodaj do koszyka nie jest jednoznaczne z faktem złożenia zamówienia, dodanie do koszyka i przesłanie do systemu należy rozumieć jako wstępną rezerwację. Po potwierdzeniu przez sprzedającego rodzaju towaru, ceny, ilości, terminu oraz warunków transportowych następuje oficjalne potwierdzenie złożenia zamówienia.
10. Złożenie zamówienia - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy meble.furniture i Kupującym.
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
Zamówienie należy uważać za oficjalnie potwierdzone po potwierdzeniu telefonicznym przez sprzedającego rodzaju towaru, ceny, ilości, terminu oraz warunków transportowych. Wybranie opcji dodaj do koszyka nie jest jednoznaczne z faktem złożenia zamówienia, dodanie do koszyka i przesłanie do systemu należy rozumieć jako wstępną rezerwację.

11. Sprzedaż, Zawarcie umowy - wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
12. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu meble.furniture , znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://meble.furniture/s/regulamin-sklepu-86

§ 2 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady odnośnie zawierania umów sprzedaży (sposób i warunki, kiedy umowa zostanie zawarta tj. po potwierdzeniu przez sprzedawcę Sprzedawcę wstępnej rezerwacji, dokonanej zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 pkt 11) w serwisie meble.furniture oraz zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu meble.furniture . Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie meble.furniture , jest Eko Meble - Dom Expo Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Radzymińskiej 187, 03-611 Warszawa , nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Sprzedawcą
3. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe meble.furniture , na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
4. W meble.furniture możliwa jest płatność przelewem, gotówką w kasie salonu, kartą kredytową pod warunkiem uzgodnienia i zaakceptowania wszystkich warunków umowy tj. ilość, cena, warunki transportowe, typ rodzaj, wybarwienie zamawianych towarów.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu meble.furniture

1. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z usług meble.furniture w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
2. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajdą Państwo pod adresem https://meble.furniture/s/polityka-prywatnosci-87.

Dział II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU meble.furnitre

§ 4 Użytkownicy
1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu meble.furnitre w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu nieodpłatnie.
2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu meble.furnitre w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Eko Meble - Dom Expo Sp. z o.o.
3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia regulaminu przez innych użytkowników użytkownik zobowiązany jest zawiadomić o tym meble.furnitre.

§ 5 Rejestracja
1. W celu uzyskania możliwości korzystania w pełni z usług serwisu przez użytkownika o którym mowa w § 4 ust. 1 konieczne jest dokonanie rejestracji w serwisie. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji użytkownikowi zakładane jest konto.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
3. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło jest informacją poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

§ 6 Konto
1. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje dostęp do Konta. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji.
2. Umowa, która jest zawierana z chwilą potwierdzenia Rejestracji pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach serwisu. Warunki korzystania z serwisu określone się niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, o której mowa w § 6 pkt 2 , Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres biuro@ekomeble.com.pl lub na piśmie na adres Sprzedawcy. z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 187, 03-611 Warszawa (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować ze świadczonych przez Sprzedawcę usług, poprzez likwidację posiadanego konta, przesłanie na adres biuro@ekomble.com.pl oświadczenia i prośbę o usunięcie.
4. W celu poprawnego złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty użytkownik, winien, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe tj: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP. W przypadku składania zamówienia należy dokonać wyboru czy zakup będzie realizowany na osobę fizyczną czy na firmę. Nie ma możliwości zmiany danych teleadresowych po deklaracji czy zamówienie jest złożone na osobę prywatną czy na firmę. Dokonany wybór jest ostateczny.
5. Nabywcą jest osoba, którą w wyniku przyjęcia oferty wskazują wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe. Adres wskazany w danych kontaktowych jest adresem do doręczeń zamówionym mebli, jeżeli nie zostało ustalone inaczej. W przypadku składania zamówienia należy dokonać wyboru czy zakup będzie realizowany na osobę fizyczną czy na firmę. Nie ma możliwości zmiany danych teleadresowych po deklaracji czy zamówienie jest złożone na osobę prywatną czy na firmę. Dokonany wybór jest ostateczny.
6. Kupujący przed złożeniem oświadczenia woli o przyjęciu oferty jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności danych kontaktowych. Odpowiedzialność za podanie nieaktualnych, niezupełnych bądź niepoprawnych danych ponosi Kupujący.
7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
8. Prawo do konta nie może być przeniesione przez użytkownika na osoby trzecie.
W przypadku zmiany urządzeń czy oprogramowania sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu o czym poinformuje na stronie internetowej meble.furnitre z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 7 Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Eko Meble - Dom Expo Sp. z o.o.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach serwisu oraz Sprzedawcy.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
4. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Sprzedawcy lub innych podmiotów (za zgodą Sprzedawcy) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy oraz innych podmiotów (za zgodą Sprzedawcy).
Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Sprzedawcy z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 187, 03-611 Warszawa.
6. Świadczenie usług przez Sprzedawcę w ograniczonym zakresie następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sprzedawcę danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2. Użytkownik nie ma możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towarów jeżeli jego dane są niepełne.
7. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Dział III ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU meble.furnitre

§ 8 Zasady ogólne
1. Sprzedawca jako prowadzący sklep internetowy, poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi systemowych umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 9 Oferta sprzedaży
1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez meble.furnitre do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 10 Oferta sprzedaży
1. Sprzedający informuje, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Zamówienie
1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje możliwość wyboru kolejnych atrybutów przedmiotu, wybierając opcje „dodaj do koszyka” system automatycznie wygeneruje nam podgląd naszych zakupów z możliwościami „idę do kasy” bądź „kupuje dalej”
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

Menu